ដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាអាជីវកម្ម

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំៗទាំង៣របស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមគឺ៖ ១. “មនុស្ស” “ទីផ្សារនិងការលក់” និង“ហិរញ្ញវត្ថុ” (មនុស្ស លក់ លុយ) ២. បម្លែង “អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ” ទៅជា “អាជីវកម្មមានស្តង់ដា”

សូមស្វាគមន៍

វគ្គសិក្សាដែលពេញនីយមបំផុត

កម្មវិធីអប់រំតាមប្រព័ន្ធ Online ដែលបង្រៀននិងរៀនផ្ទាល់ពីគេហដ្ឋានដ៏កក់ក្តៅរបស់យើង (បន្ទាប់ពី COVID-19 នឹងមានបង្រៀន៧០%តាម online និង៣០%នៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់)។

$59

របៀបសរសេរផែនការអាជីវកម្ម (ភាគ២)

ក. លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Learning Outcomes) បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សា សិក្ខាកាមនឹង:

See more...

$59

របៀបសរសេរផែនការអាជីវកម្ម (ភាគ១)

ក. លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Learning Outcomes) បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សា សិក្ខាកាមនឹង:

See more...

$ 59

គន្លឺះដោះស្រាយបញ្ហាអាជីវកម្ម

ក. លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Learning Outcomes) បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សា សិក្ខាកាមនឹង:

See more...

$59

ចិត្តសាស្រ្តគ្រប់គ្រងអាជិវកម្ម

ក. លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Learning Outcomes) បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សា សិក្ខាកាមនឹង:

See more...

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

See more...


មតិរបស់សិក្ខាកាម

ដៃគូសហការ