របៀបសរសេរផែនការអាជីវកម្ម (ភាគ២)

Current Status
Not Enrolled
Price
$59
Get Started
This course is currently closed

ក. លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Learning Outcomes)

សិក្ខាកាមនឹង (បើបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់របស់ HOME-DUCATION) ទទួលបាន:

១. យល់បន្ថែមពីធាតុសំខាន់ៗរបស់អាជីវកម្មទាំង៩ចំណុច

២. យល់ពីសារៈសំខាន់ និងរបៀបនៃការព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ផែនការអាជីវកម្ម

៣. យល់ដឹងពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពខុសគ្នារវាងសាច់ប្រាក់ និងចំណេញខាត

៤. អាចវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកំរិតដំបូង

៥. ចេះសរសេរផែនការអាជីវកម្មកំរិតដំបូង

៦. អាចគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយតាមបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ